29/11/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn ngày 27/11/2023

02/11/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Quyết định HĐQT về việc phê duyệt quyết định đầu tư Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2

31/10/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 v/v Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

26/10/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2510/2023/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc vay vốn các công ty con

21/10/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/NQ-HĐQT ngày 21/10/2023 v/v thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát

11/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 1112/TB-SGDHCM ngày 06/06/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

09/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: giao dịch cổ phiếu của người liên quan ngày 09/06/2022

 

09/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: công văn số 1112/TB-SGDHCM ngày 06/06/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

05/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

03/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo Công văn số 1882/TB-VSD ngày 31/05/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán lãi trái phiếu KBC121020 kỳ 2

 

02/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

 

THÔNG BÁO

(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

             - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

            - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (84-222) 3634 034       Fax: (84-222) 3634 035

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Mã chứng khoán: KBC

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu                                 

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022

02/06/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

28/05/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng gửi đến quý nhà đầu tư Thông báo số 2705/2022/KBC-TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu KBC121020 kỳ 2 như sau: 

 

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP     

Số: 2705/2022/KBC-TB

V/v: Thanh toán lãi trái phiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu)

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

          Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Trụ sở chính: Lô B7 Khu Công Nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 84222 3634034                  Fax: 84222 3634 035

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP

Mã chứng khoán: KBC121020

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng              

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2: Từ và bao gồm ngày 24/12/2021 đến và không bao gồm ngày 24/06/2022 cho trái phiếu KBC121020, số ngày tính lãi 182 ngày.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền

- Lãi suất cố định: 10,8%/năm

- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận 100.000 (đồng) x 10,8%* 182/365 (ngày)  =  5.385,205 đồng (Năm ngàn ba trăm tám lăm phẩy hai trăm linh năm đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán24/06/2022

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bắt đầu từ ngày 24/06/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô B7 Khu Công Nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhttp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- SGDCK;

- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

( Đã ký) 

Đặng Thành Tâm

 

25/05/2022

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC) xin trân trọng công bố thông tin: "Thời gian, địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022":

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/05/2022 tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1.              Thời gian: Từ 09h00 Thứ Bảy ngày 25/06/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15 cùng ngày)

2.              Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 – Khu Công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh

3.              Hình thức: Tổ chức trực tiếp tại địa điểm nêu trên, kết hợp họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4.              Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đính kèm.

5.              Tài liệu họp:

Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty sẽ được đăng tải tại website: www.kinhbaccity.vn chậm nhất vào ngày 04/06/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

6.             Cổ đông lựa chọn một trong các hình thức tham dự ĐHĐCĐ như sau:

-        Dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác (Văn bản ủy quyền theo quy định hoặc mẫu đính kèm);

-        Bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tiếp/trực tuyến (sử dụng Thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp).

Quý cổ đông vui lòng gửi các kiến nghị, thắc mắc và các câu hỏi gửi đến Đoàn chủ tịch (đối với các cổ đông không tham dự họp trực tiếp) theo thông tin dưới đây trước ngày Đại hội tiến hành.

Điện thoại: 0243.734.6889/ Số máy lẻ: 111             Email: kinhbac.kbc@gmail.com

Cổ đông, người đại diện hợp pháp của Cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) và giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của hai bên (nếu có). Trong trường hợp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ Trụ sở Tổng Công ty hoặc gửi Email đến địa chỉ nêu trên.

7.              Thông tin đăng nhập trong trường hợp dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Quý Cổ đông có thể tham dự họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn theo thông tin đăng nhập tại thông báo mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Đối tác chiến lược