02 Huân chương lao động hạng Nhì
02 Huân chương lao động hạng Nhì
02 Huân chương lao động hạng Ba
02 Huân chương lao động hạng Ba
14 Cờ thi đua của Chính Phủ
14 Cờ thi đua của Chính Phủ
Top 10 Sao Vàng Việt Nam
Top 10 Sao Vàng Việt Nam
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất bởi Forbes Việt Nam (2019- 2020)
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất bởi Forbes Việt Nam (2019- 2020)
Quả bóng vàng Việt Nam
Quả bóng vàng Việt Nam
Thương hiệu vàng Việt Nam
Thương hiệu vàng Việt Nam
Giải thưởng Ernst & Young
Giải thưởng Ernst & Young
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất bởi Forbes
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất bởi Forbes
Giải thưởng Doanh nghiệp Asean 2010
Giải thưởng Doanh nghiệp Asean 2010
Giải thưởng Doanh nghiệp vì cộng đồng
Giải thưởng Doanh nghiệp vì cộng đồng
Giải thưởng Doanh nghiệp tốt nhất Asean
Giải thưởng Doanh nghiệp tốt nhất Asean
Thương hiệu chứng khoán uy tín
Thương hiệu chứng khoán uy tín
Giải thưởng Doanh nghiệp Asean 2011
Giải thưởng Doanh nghiệp Asean 2011
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 01 Huân chương lao động hạng Nhất
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 01 Huân chương lao động hạng Nhất
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 04 Huân chương lao động hạng Nhì
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 04 Huân chương lao động hạng Nhì
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Cá nhân tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Cá nhân tiêu biểu toàn quốc
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 04 Huân chương lao động hạng Ba
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - 04 Huân chương lao động hạng Ba
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Bằng khen từ Nhật Hoàng
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Thành Tâm - Bằng khen từ Nhật Hoàng