Quan hệ cổ đông

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào KBC cũng chứng tỏ vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng.
Công Bố Thông Tin

Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử

Điều Lệ Công Ty

Bản thỏa thuận giữa KBC và các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp

Báo Cáo Tài Chính

Các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Các báo cáo toàn diện về các hoạt động của công ty trong suốt năm trước. Báo cáo hàng năm nhằm cung cấp cho các cổ đông và những người quan tâm khác thông tin về hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty.

Đối tác chiến lược